Nàng Thơ lyrics

Nàng Thơ Lyrics Dũng Hoàng Best Lyrics 2021

Nàng Thơ Lyrics is a song about the Vietnam War by Lệ Quyên. It was released in 1973 and has become one of her most famous songs since then.

The lyrics were written by Hà Thế Tiếu, who also composed the music for it. The song is very Amazing When you listen in silence time.

Name Of Lyrics: Nàng Thơ Lyrics

Song Writer: Hà Thế Tiếu

Released: 1993

nàng thơ lyrics english here is the lyrics of nàng thơ song.

Nàng Thơ Lyrics is a Vietnamese folk music created by composer Hải Linh and writer Hoang Tung for singer Lê Quyên in 1973. It was produced during the Vietnam War.

Nàng Thơ Lyrics in English

𝘠𝘰𝘶, 𝘵𝘩𝘦 𝘥𝘢𝘺 𝘺𝘰𝘶 𝘥𝘳𝘰𝘱𝘱𝘦𝘥 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘴𝘮𝘪𝘭𝘦 𝘰𝘯 𝘮𝘦
𝘋𝘰 𝘺𝘰𝘶 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘬 𝘐’𝘭𝘭 𝘸𝘢𝘪𝘵?

𝘈𝘯𝘥 𝘤𝘢𝘳𝘦𝘧𝘳𝘦𝘦 𝘨𝘪𝘷𝘦 𝘢𝘸𝘢𝘺 𝘢𝘭𝘭 𝘵𝘩𝘦 𝘪𝘯𝘯𝘰𝘤𝘦𝘯𝘤𝘦
𝘠𝘰𝘶, 𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯 𝘸𝘩𝘰 𝘴𝘪𝘯𝘨𝘴 𝘧𝘳𝘢𝘨𝘪𝘭𝘦 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨𝘴 𝘧𝘰𝘳𝘦𝘷𝘦𝘳

𝘞𝘢𝘯𝘥𝘦𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘯 𝘴𝘦𝘢𝘳𝘤𝘩 𝘰𝘧 𝘭𝘰𝘴𝘵 𝘫𝘰𝘺

𝘐 𝘥𝘰𝘯’𝘵 𝘮𝘪𝘯𝘥 𝘵𝘦𝘭𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘮𝘺 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵 𝘵𝘰 𝘧𝘰𝘳𝘨𝘦𝘵 𝘢𝘭𝘭 𝘢𝘣𝘰𝘶𝘵 𝘪𝘵

𝘞𝘦 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘦𝘢𝘤𝘩 𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘵𝘩𝘦 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘢𝘭𝘨𝘪𝘢 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘩𝘢𝘴 𝘯𝘰𝘵 𝘥𝘳𝘪𝘦𝘥 𝘰𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘭𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳𝘴

𝘐𝘵’𝘴 𝘯𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘮𝘺 𝘧𝘢𝘶𝘭𝘵 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘐 𝘥𝘰𝘯’𝘵 𝘭𝘪𝘴𝘵𝘦𝘯 𝘵𝘰 𝘮𝘺 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵’𝘴 𝘳𝘦𝘫𝘦𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯

𝘐 𝘰𝘯𝘭𝘺 𝘳𝘦𝘨𝘳𝘦𝘵 𝘵𝘩𝘢𝘵

𝘐’𝘮 𝘯𝘰𝘵 𝘢 𝘮𝘶𝘴𝘦

𝘏𝘦 𝘪𝘴 𝘯𝘰 𝘭𝘰𝘯𝘨𝘦𝘳 𝘢 𝘥𝘳𝘦𝘢𝘮 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘤𝘪𝘢𝘯
𝘈
𝘛𝘩𝘪𝘴 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘪𝘴 𝘢𝘴 𝘭𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘢𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘸𝘪𝘯𝘥

𝘔𝘺 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵 𝘪𝘴 𝘧𝘪𝘭𝘭𝘦𝘥 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘴𝘤𝘢𝘳𝘴 𝘢𝘨𝘢𝘪𝘯

𝘛𝘩𝘪𝘴 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘴𝘰𝘶𝘯𝘥 𝘪𝘴 𝘧𝘳𝘢𝘨𝘪𝘭𝘦

𝘕𝘰𝘸 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘪𝘵’𝘴 𝘣𝘳𝘰𝘬𝘦𝘯, 𝘪𝘵’𝘴 𝘰𝘬𝘢𝘺

𝘚𝘦𝘱𝘢𝘳𝘢𝘵𝘦 𝘪𝘯𝘯𝘰𝘤𝘦𝘯𝘵 𝘥𝘢𝘺𝘴

𝘛𝘰𝘮𝘰𝘳𝘳𝘰𝘸, 𝘐’𝘭𝘭 𝘧𝘰𝘳𝘨𝘦𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘥𝘢𝘺 𝘐 𝘸𝘢𝘴 𝘧𝘰𝘰𝘭𝘪𝘴𝘩

𝘐 𝘩𝘰𝘱𝘦 𝘺𝘰𝘶 𝘬𝘦𝘦𝘱 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘮𝘦𝘮𝘰𝘳𝘺

𝘐 𝘩𝘰𝘱𝘦 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘴𝘢𝘥 𝘥𝘢𝘺𝘴 𝘴𝘵𝘰𝘱 𝘨𝘦𝘵𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘸𝘦𝘵 𝘰𝘯 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘴𝘩𝘰𝘶𝘭𝘥𝘦𝘳𝘴

𝘛𝘰𝘮𝘰𝘳𝘳𝘰𝘸, 𝘵𝘩𝘦 𝘥𝘢𝘺 𝘺𝘰𝘶 𝘴𝘵𝘳𝘰𝘥𝘦 𝘢𝘭𝘰𝘯𝘨 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘵𝘩𝘦 𝘷𝘢𝘴𝘵 𝘭𝘪𝘧𝘦

𝘑𝘶𝘴𝘵 𝘰𝘯𝘦 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘺𝘰𝘶 𝘯𝘦𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘳𝘦𝘮𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳

𝘛𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘸𝘢𝘴 𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯 𝘸𝘩𝘰 𝘰𝘯𝘤𝘦 𝘭𝘰𝘷𝘦𝘥 𝘮𝘦 𝘥𝘦𝘢𝘳𝘭𝘺

See also  Ellie Goulding | Power Lyrics |2021

𝘐’𝘮 𝘯𝘰𝘵 𝘢 𝘮𝘶𝘴𝘦

𝘏𝘦 𝘪𝘴 𝘯𝘰 𝘭𝘰𝘯𝘨𝘦𝘳 𝘢 𝘥𝘳𝘦𝘢𝘮 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘤𝘪𝘢𝘯

𝘛𝘩𝘪𝘴 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘪𝘴 𝘢𝘴 𝘭𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘢𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘸𝘪𝘯𝘥

𝘔𝘺 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵 𝘪𝘴 𝘧𝘪𝘭𝘭𝘦𝘥 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘴𝘤𝘢𝘳𝘴 𝘢𝘨𝘢𝘪𝘯

𝘛𝘩𝘪𝘴 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘴𝘰𝘶𝘯𝘥 𝘪𝘴 𝘧𝘳𝘢𝘨𝘪𝘭𝘦

𝘕𝘰𝘸 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘪𝘵’𝘴 𝘣𝘳𝘰𝘬𝘦𝘯, 𝘪𝘵’𝘴 𝘰𝘬𝘢𝘺

𝘚𝘦𝘱𝘢𝘳𝘢𝘵𝘦 𝘪𝘯𝘯𝘰𝘤𝘦𝘯𝘵 𝘥𝘢𝘺𝘴

𝘗𝘢𝘺 𝘮𝘦 𝘢𝘭𝘭

𝘐’𝘮 𝘯𝘰𝘵 𝘢 𝘮𝘶𝘴𝘦

𝘏𝘦 𝘪𝘴 𝘯𝘰 𝘭𝘰𝘯𝘨𝘦𝘳 𝘢 𝘥𝘳𝘦𝘢𝘮 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘤𝘪𝘢𝘯

𝘛𝘩𝘪𝘴 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘪𝘴 𝘢𝘴 𝘭𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘢𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘸𝘪𝘯𝘥

𝘔𝘺 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵 𝘪𝘴 𝘧𝘪𝘭𝘭𝘦𝘥 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘴𝘤𝘢𝘳𝘴 𝘢𝘨𝘢𝘪𝘯

𝘛𝘩𝘪𝘴 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘴𝘰𝘶𝘯𝘥 𝘪𝘴 𝘧𝘳𝘢𝘨𝘪𝘭𝘦

𝘕𝘰𝘸 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘪𝘵’𝘴 𝘣𝘳𝘰𝘬𝘦𝘯, 𝘪𝘵’𝘴 𝘰𝘬𝘢𝘺

𝘚𝘦𝘱𝘢𝘳𝘢𝘵𝘦 𝘪𝘯𝘯𝘰𝘤𝘦𝘯𝘵 𝘥𝘢𝘺𝘴

𝘗𝘢𝘺 𝘮𝘦 𝘢𝘭.

“Nàng Thơ lyrics Vietnam”

Có nghĩ sau này em sẽ chờ

Và vô tư cho đi hết những ngây thơ

Anh, một người hát mãi những điều mong manh

Lang thang tìm niềm vui đã lỡ

Chẳng buồn dặn lòng quên hết những chơ vơ

Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô trên những bức thư

Ta đâu bao giờ có lỗi khi không nghe tim chối từ

Chỉ tiếc rằng

Em không là nàng thơ

Anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ

Tình này nhẹ như gió

Lại trĩu lên tim ta những vết hằn

Tiếng yêu này mỏng manh

Giờ tan vỡ, thôi cũng đành

Xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên

Trả lại

Mai, rồi em sẽ quên ngày mình khờ dại

Mong em kỷ niệm này cất lại

Mong em ngày buồn thôi ướt đẫm trên vai

Mai, ngày em sải bước bên đời thênh thang

Chỉ cần một điều em hãy nhớ

Có một người từng yêu em tha thiết vô bờ

Em không là nàng thơ

Anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ

Tình này nhẹ như gió

Lại trĩu lên tim ta những vết hằn

Tiếng yêu này mỏng manh

Giờ tan vỡ, thôi cũng đành

Xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên

See also  123Mkv 2021: Download Hollywood Bollywood HD Movies

Trả hết cho em

Em không là nàng thơ

Anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ

Tình này nhẹ như gió

Lại trĩu lên tim ta những vết hằn

Tiếng yêu này mỏng manh

Giờ tan vỡ, thôi cũng đành

Xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên.

nàng thơ piano sheet

Nàng Thơ Piano Sheet is a song by Vietnamese composer Nguyễn Đình Huệ. The original lyrics are in the form of a poem that tells about two lovers who meet secretly during wartime. With its beautiful melody, this music has become an iconic symbol of Vietnam culture and popular with both locals and foreigners alike.

The nàng thơ piano sheet  is composed by Vietnamese musician Nguyen Dinh Huu under the original lyrics made into poetry to tell the story of two people who met secretly at war time between them . This music file has been issued as one famous symbols among many young generations from those countries because it’s really catchy melodies.

  1. best nang tho sheet music
  2. best nang tho sheet  music
  3. nàng thơ piano sheet download

nàng thơ piano sheet free download where to find nang tho sheet music best nang tho sheet music album bai hat nang tho piano sheets for beginners. Sheets of Nanguo Piano Sheetnotes where can i get chords for Nanguo Piano Sheet Download Free , Best Of The Best, Most Popular.

nàng thơ ai sáng tác

Today I would like to share music from a Vietnamese song called “Ngã Tình Yêu” by Nguyễn Hưng. It is one of my favorite songs and it was popular in the 90s so most people know this particular version. You can find this track on YouTube or at nguyenhungmusicmythoi also check out his official website: nguyenhungmusicmythoi . The author’s name is Tran Manh Tuan, he has composed several other hits including the famous “Cha La Tho Van.” This time we will learn how to play a simplified version of Ngã Tình. It

See also  Whats is Rule 34 Animated? Some Important Gift About Rule Animated

is easier to play than the original version, which has many non-chord notes. You can also learn it with this simplified arrangement or follow along the video lesson below:

I hope you enjoy it! Don’t forget to subscribe and share if you find these videos helpful 🙂 Thanks for reading my blog post!

Related Song Lyrics:

Dna Lyrics

Sweat Pant lyrics

Prince of air lyrics

DK Rap Lyrics

Manok Na Pula Lyrics

nàng thơ chords

nàng thơ nốt nhạc nàng thơ nàng thư. nói ra một câu trong đêm sáo ngút khi chiều lòe loét bay vèo veõ ngay bên con pha lê xanh hay chén rượu say mép buôn ô tô sang ven bi giang sán dĩa Âm Nhạc Chords is a free online music score archive where you can find or download sheet music for piano, guitar and other instruments. nàng thơ nốt nhạc nàng thơ nàng thư.

nói ra một câu trong đêm sáo ngút khi chiều lòe loét bay vèo veõ ngay bên con pha lê xanh hay chén rượu say mép buôn ô tô sang ven bi giang sán dĩa Âm Nhạc Chords is a free online music score archive where you can find or download sheet music for piano,

guitar and other instruments. nàng thơ nốt nhạc nàng thơ nàng thư. nói ra một câu trong đêm sáo ngút khi chiều lòe loét bay vèo veõ ngay bên con pha lê xanh hay chén rượu say mép buôn ô tô sang ven bi giang sán dĩa Âm Nhạc Chords is a free online music score archive where you can find or download sheet.

The Following Are The Best Official Song You Can Watch Below.

Check Also

13377x hindi movies download

13377x Hindi movies download Latest Hollywood Movies 2021

13377x Hindi movies download Ais an illegal Movies Download website where you can easily download …